1-2-3.tv | Smarty Eyewar im Sonderverkauf vom 27. bi 28. April